Dataskyddsbeskrivning – kund- och marknadsföringsregister

1. Registerförare
Namn:   Treston Oy
FO-nummer:  2419359-9
Adress:   Sorakatu 1
Postnummer: 20730
Postkontor:  Åbo, Finland
Telefonnummer:  +358 10 4469 11
E-postadress:  gdpr(a)treston.com

2. Registrerade
Kunder (kontaktpersoner), potentiella kunder, användare av webbplatsformulär

3. Registrets användningsändamål
Personuppgifter som insamlas används för att upprätthålla, sköta om och utveckla kundrelationer och potentiella kundrelationer, verkställa avtal, hantera beställningar, utveckla affärsverksamheten samt för marknadsföring.

4. Anledning till databehandlingen
Legitimt intresse för registerföraren.

5. Uppgifter i registret
Vi strävar efter att enbart samla information som är viktig för användningsändamålet. I registret kan lagras följande information, som är till hjälp när man ska hålla kontakt, vårda kundrelationen eller inrikta marknadsföring: Namn, arbetsgivare, företagets industribransch, adress, e-postadress, telefonnummer, roll/titel, IP-adress, operativsystem som registrerad använder, webbläsare och refererande webbadress, informationskälla, kundens intresseområde, försäljningskontor, försäljarkontakt, representantkontakt, återförsäljare, marknadsföringskampanjhistorik, trafikhistorik för Trestons webbplatser, försäljningsåtgärdshistorik svar från kundnöjdhetsundersökning och reklamationshistorik.

6. Lagringstid för uppgifter
Personuppgifter lagras så länge de behövs för genomförande av avtal eller för utveckling av kundservicen. För marknadsföringsändamål används personuppgifter principiellt i fem (5) år. En persons intresse för marknadsföringsmeddelanden kan medföra förlängning av lagringstiden. 

Vår lista över e-postmarknadsföring kan man lämna med hjälp av en avslutningslänk i varje marknadsföringsrelaterat e-postmeddelande från oss eller genom att meddela detta till adressen info.se@treston.com.

7. Föreskriftsenliga informationskällor
I registret samlas information från personen själv i samband med webbplatsbesök eller i samband med annan personlig eller digital interaktion, ur register inom de gränser som lagen tillåter samt med automatiskt marknadsföringsverktyg. Information samlas också in med hjälp av analysverktyget Google Analytics och Byggfakta Analytics Pro.

8. Informationsutbyte och informationsöverföring till länder utanför EU eller Europas ekonomiområde
I Treston Oy:s dotterbolag i Finland, Sverige, Frankrike, Tyskland, USA och England har utvalda personer tillgång till koncernens gemensamma kundhanteringssystem och till systemet för automatiserad marknadsföring.

En del externa tjänste- eller programvaruleverantörer som företaget använder sig av kan lagra information utanför EU:s ekonomiområde.

Som huvudregel överlåter Treston inte information om en registrerad till tredje parter utanför företaget, utom när behandlingen av en beställning, en offertförfrågan eller en enkät kräver det. I dessa fall kan information distribueras exempelvis till transport- eller logistikföretag, finansbolag, återförsäljare eller annan tjänsteleverantör.

I de fall då en registrerad använder det webbläsarbaserade 3D-designprogram som genom Trestons försorg har skräddarsytts för våra återförsäljare och/eller distributörer, överlämnas den ifrågavarande registrerades information till återförsäljaren, vars kontaktinformation visas i designprogrammet och hos den lokala ditributören.
Vårt återförsäljarnät i olika länder.

Viss information, såsom webbläsarhistorik, kan selektivt överlämnas för en riktad marknadsföringskampanj eller en kanalpartner till en tredje part som anlitas av registerföraren. I detta fall övergår ägandet inte från registerföraren till tredje part och tredje part har inte heller rätt till information för bredare användning än det aktuella uppdraget.

Vi årt mål år att att säkerställa att våra tjänsteleverantörer följer dataskyddslagstiftningen och att våra tjänsteleverantörer har anslutit sig till det så kallade Privacy Shield Program (https://www.privacyshield.gov/list) mellan EU och USA, vars syfte är att säkerställa en säker hantering av européernas data i USA. Föreskriftsenligt använder vi oss av följande tjänsteleverantörer: Microsoft, Salesforce, Act-On, MojiMoji, Karhu Helsinki, Netigate, Fluido, Leadoo, Loopiga Group, Iptor och,- Turun Tietokeskus.

9. Skydd av registret
Säker hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Vi använder följande skyddsåtgärder för att garantera säkerheten för din information.

Åtkomst till systemet kräver inmatning av ett användarnamn och ett lösenord. Systemet är också skyddat med hjälp av brandväggar och andra tekniska metoder.
Åtkomst till den information som det i systemet lagrade registret innehåller och behörighet att använda den får enbart vissa i förväg utsedda arbetstagare som behöver informationen för att utföra sina arbetsuppgifter.
Användningen av registret skyddas med användarspecifika koder, lösenord och behörigheter.
Vid allvarliga säkerhetsbrott informerar vi säkerhetsansvarig och berörda personer inom 72 timmar

10. Registrerads rättigheter
Rätt till insyn
En registrerad har rätt att kontrollera vilken information om honom eller henne som finns lagrad i registret. En skriftlig kontrollbegäran, försedd med rubriken ”Kontrollbegäran för personuppgiftsregister”, ska sändas till: gdpr@treston.com. Vi kommer personligen leverera informationen till berörd person vid vårt lokala kontor efter att vi säkerställt informationen senast inom 1 månad efter förfrågan Kontrollrätten är avgiftsfri om den utnyttjas högst en gång per år.

Rätt till rättelse, borttagning, begränsning och flyttning
En registrerad har rätt att begära rättelse eller radering av felaktig eller inaktuell information, eller att lämnad information flyttas från ett system till ett annat. Enligt artiklarna 18 och 21 i EU:s dataskyddsförordning har en registrerad också rätt att begränsa eller motsätta sig behandlingen av sin information.

En registrerad har rätt att häva ett tidigare samtycke om informationsbehandling eller att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten i frågor avseende behandlingen av sina personuppgifter.

Förbud mot direktmarknadsföring
Registrerad har rätt att när som helst förbjuda användning av sin information för direktmarknadsföringsändamål. Vi säljer aldrig personuppgifter till andra parter, som skulle kunna rikta direktmarknadsföring mot de registrerade. Vi lämnar personuppgifter till återförsäljare när vi, baserat på en registrerads landsinformation eller en utnyttjad tjänst, såsom 3D-designprogrammet, bäst kan betjäna den registrerade via vårt nätverk av återförsäljare. 
Vi köper webbannonser från bl.a. Facebook och Google. Dessa bolag får dock aldrig tillgång till dina personuppgifter, och vid annonsering av denna typ är det inte frågan om direktmarknadsföring, utan den baseras på kakor. Se närmare information under punkten ”Användning av kakor (cookies)”.

Klagomålsrätt
Du har rätt att lämna klagomål till dataskyddsbehörig, om du upplever att vi bryter mot den gällande dataskyddslagstiftningen vid behandlingen av dina personuppgifter.

11. Användning av kakor (cookies)
På vår webbplats använder vi den s.k. cookie funktionen, dvs. kakor. En kaka är en liten textfil som skickas till användarens dator och lagras på hårddisken, vilket möjliggör för webbplatsens administratör att identifiera frekventa besökare på webbsidorna, underlättar besökarnas inloggning på sidorna samt möjliggör sammanställning av kombinerad information om besökarna. Denna feedback ger oss möjlighet att analysera användningen av våra webbplatser och att kontinuerligt förbättra innehållet på våra webbsidor. Kakor skadar inte användarnas datorer eller filer. Vi använder dem så att vi får möjlighet att erbjuda våra kunder den information och de tjänster som är specifika för olika behov.

Om en besökande på vår webbplats inte vill att vi ska få ovanstående information med hjälp av kakor, ger de flesta webbläsare möjlighet att stänga av kakfunktionen. Detta görs vanligen via webbläsarens inställningar.
Man bör dock beakta att kakor kan vara nödvändiga för att vissa av de webbsidor som vi administrerar och av de tjänster vi erbjuder ska fungera som avsett.

Mer information om inriktning av reklam baserad på webbläsaranvändning finns på webbplatsen www.youronlinechoices.com.

Vänta, produktinformation laddas…